Реклама

Сайтът има читатели от цял свят. Благодарение на положителните отзиви и позитивното си съдържание, Bgvipnews.eu има висока четимост и много партньори.

За реклама в Bgvipnews.eu, може да се възползвате от нашите предложения:

  • Статия между 300 и 1000 символа, 5 снимки и споменаване на продукта/услугата три пъти – 40лв.
  • Статия между 1000 и 3000 символа, до 10 снимки и споменаване на продукта/услугата 5 пъти – 70лв.
  • Статия между 3000 и неограничен брой символа, неограничен брой снимки и неограничен брой споменаване на продукта/услугата – 120лв.

*Цените подлежат на коментар за редовни клиенти.

За PR статии, цената е между 70лв и 120лв, в зависимост от това, дали статията е готова или трябва да бъде написана. Неограничен е броят на символите, снимките и споменаване на съответната личност.

 
error: Content is protected !!